Glowo International

Suomen Metalliteollisuuden Tehtaiden Tilanne Vuonna 2023

Suomen metalliteollisuus on tärkeä osa maan taloutta ja työllistäjää, ja sen tehtaiden tila kuvastaa osaltaan suomalaisen teollisuuden nykytilaa. Vuonna 2023 Suomen taloustilanne ja globaalit markkinamuutokset ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia metalliteollisuuden tehtaille.

Suomen metalliteollisuus on tärkeä osa maan taloutta ja työllistäjää, ja sen tehtaiden tila kuvastaa osaltaan suomalaisen teollisuuden nykytilaa. Vuonna 2023 Suomen taloustilanne ja globaalit markkinamuutokset ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia metalliteollisuuden tehtaille.

Suomen Metalliteollisuuden Tehtaat: Nykytila

Vuonna 2023 Suomen metalliteollisuuden tehtaiden tilanne on monimutkainen. Teollisuudenala koostuu useista eri sektoreista, kuten raskaasta konepajateollisuudesta, sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta sekä teräs- ja metallinjalostuksesta. Näillä sektoreilla on erilaiset tilanteet ja haasteet.

Monet tehtaat ovat joutuneet kohtaamaan globaalien markkinoiden muutokset, joista merkittävimpiä ovat raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja kauppapolitiikan muutokset. Esimerkiksi teräksen ja muiden metallien hinta on ollut jatkuvassa muutoksessa, mikä on vaikuttanut suoraan tehtaiden kannattavuuteen.

Lisäksi koronapandemian jälkimainingit ovat edelleen näkyvissä vuonna 2023. Monet tehtaat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi tuotannon muutoksia, uusien turvallisuusmääräysten noudattamista ja etätyön laajentamista siellä, missä se on mahdollista.

Haasteet ja mahdollisuudet

Huolimatta näistä haasteista, vuoden 2023 taloustilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia Suomen metalliteollisuuden tehtaille. Yksi merkittävä mahdollisuus on vihreän siirtymän mukanaan tuomat innovaatiot ja markkinat.

Monet tehtaat ovat jo aktiivisesti mukana kehittämässä ja tuottamassa vihreää teknologiaa, kuten uusiutuvan energian ratkaisuja, energiatehokkaita koneita ja laitteita sekä kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Vihreä siirtymä tarjoaa merkittävän kasvumahdollisuuden, joka voi kompensoida muita markkinamuutoksista aiheutuneita haasteita.

Lisäksi digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia tehtaiden tehokkuuden parantamiseksi. Esimerkiksi tekoäly, automaatio ja etämonitorointi voivat auttaa tehtaita tehostamaan tuotantoaan, vähentämään kustannuksia ja parantamaan laatua.

Tarkastelussa erityiset tehtaat ja yritykset

Otetaan esimerkiksi suomalainen hissi- ja liukuportaiden valmistaja KONE. KONE on yksi Suomen metalliteollisuuden johtavista yrityksistä, ja se on aktiivisesti mukana niin vihreässä siirtymässä kuin digitalisaatiossa. KONE on investoinut merkittävästi energiatehokkaisiin ratkaisuihin, ja yrityksen hissit ja liukuportaat ovatkin markkinoiden kärkeä energiatehokkuudessa. Lisäksi KONE on kehittänyt älykkäitä ratkaisuja, kuten etäseuranta- ja ennakoivan huollon teknologioita, jotka parantavat laitteiden toimintaa ja pidentävät niiden elinkaarta.

Teräksenjalostuksen alalla toimiva SSAB on myös merkittävä toimija. SSAB:lla on useita tuotantolaitoksia Suomessa, ja se on ollut aktiivinen sekä kestävän kehityksen että innovaatioiden saralla. Erityisesti SSAB:n kehittämä HYBRIT-tekniikka on herättänyt huomiota. Tässä teknologiassa rautamalmi pelkistetään vedyllä, mikä mahdollistaa lähes päästöttömän teräksen valmistuksen.

Outotec ja Metso ovat myös merkittäviä metalliteollisuuden toimijoita, jotka keskittyvät teknologiaan ja palveluihin kaivos- ja metallinjalostusteollisuudelle. He ovat panostaneet voimakkaasti kiertotalouden ratkaisuihin. Esimerkiksi Outotecin kehittämä Flash Smelting -tekniikka mahdollistaa nikkelin ja kuparin tuottamisen tavallista pienemmillä hiilidioksidipäästöillä.

Yksityiskohtaisia haasteita ja ratkaisuja

Haasteita näille yrityksille aiheuttavat esimerkiksi raaka-aineiden hintavaihtelut. Teräksen ja muiden metallien hinnat vaikuttavat suoraan SSAB:n ja muiden terästehtaiden kannattavuuteen. Lisäksi globaalit kauppasodat ja poliittiset päätökset, kuten tullit, voivat heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Toisaalta vihreä siirtymä ja digitalisaatio tarjoavat näille yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia. KONE esimerkiksi on onnistunut erinomaisesti hyödyntämään digitalisaatiota ja vihreää siirtymää tuotteidensa kehittämisessä, mikä on parantanut yrityksen kilpailukykyä ja avannut uusia markkinoita. SSAB:n HYBRIT-projekti taas on esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat hyödyntää vihreää siirtymää innovoimalla uusia, ympäristöystävällisiä teknologioita.

Työvoimapula metallialalla: Tarve uusille osaajille

Metalliteollisuus Suomessa on kohdannut merkittävän työvoimapulan, mikä on kasvattanut huolta alalla toimivien yritysten kyvystä säilyttää kilpailukykynsä. Työvoiman saatavuus on noussut yhdeksi merkittävimmistä kasvun esteistä alalla. Monet ammattitaitoiset työntekijät ovat siirtyneet eläkkeelle, ja uusien osaajien saaminen alalle on ollut haasteellista.

Erityisesti teknisen henkilöstön, kuten koneistajien, hitsaajien ja asentajien saatavuus on hankalaa. Lisäksi monilla työntekijöillä ei ole riittävää osaamista uusimpien teknologioiden, kuten automaation ja robotiikan, hyödyntämiseksi, mikä on välttämätöntä teollisuuden digitalisoitumisen myötä. Tämä pulma koskettaa monia yrityksiä, kuten SSAB:ta ja Metsoa, joiden toiminta on erityisen riippuvainen kokeneesta työvoimasta.

Materiaalipula: Kasvava huoli resurssien saatavuudesta

Toinen merkittävä haaste on materiaalipula. Kriittisten raaka-aineiden, kuten teräksen ja muiden metallien, saatavuus on heikentynyt viime vuosina. Tämä on johtunut muun muassa kaivosprojektien viivästymisistä, tuotantokatkoksista ja kauppasodista.

Raaka-aineiden puute on johtanut tuotannon häiriöihin ja lisännyt kustannuksia. Esimerkiksi KONE on raportoinut, että raaka-aineiden kohoavat hinnat ovat vaikuttaneet yrityksen tulokseen. Myös Outotec ja Metso ovat kohdanneet haasteita raaka-aineiden saatavuuden kanssa, mikä on vaikuttanut niiden kykyyn palvella asiakkaitaan.

Metallialan yritysten taloudelliset haasteet: Konkurssien kasvava määrä

Metalliteollisuuden yritysten taloudelliset haasteet ovat kasvaneet viime vuosina. Useat yritykset ovat joutuneet konkurssiin, mikä on heijastunut negatiivisesti koko alaan. Yritysten taloudelliset vaikeudet johtuvat useista tekijöistä, kuten kohoavista raaka-aineiden hinnoista, työvoimapulasta ja markkinoiden epävarmuudesta.

Suomen Yritystieto Oy:n mukaan vuonna 2023 metalliteollisuuden yritysten konkurssien määrä nousi edellisvuodesta. Tämä on aiheuttanut työpaikkojen menetyksiä ja vahingoittanut alueellista taloutta, erityisesti alueilla, joilla metalliteollisuus on ollut merkittävä työllistäjä.

Ratkaisut tulevaisuudessa: Uusiutuminen ja kestävä kasvu

Suomen metalliteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan kestävää innovointia ja aktiivista globaalia yhteistyötä. Uusiutuminen ja kestävä kasvu ovat mahdollisia, mutta ne vaativat uusia lähestymistapoja ja strategioita.

Yksi merkittävä ratkaisu on panostus tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). T&K-investoinnit ovat elintärkeitä uusien prosessien, teknologioiden ja materiaalien kehittämisessä, jotka parantavat tuotannon tehokkuutta, vähentävät ympäristövaikutuksia ja mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen.

Esimerkiksi Nokian Tyres on panostanut viime vuosina merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen luodakseen kestävämpiä ja tehokkaampia renkaita, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia ja parantavat turvallisuutta.

Toinen tärkeä ratkaisu on globaali yhteistyö. Suomen metalliteollisuuden yritykset voivat hyötyä yhteistyöstä kansainvälisten kumppanien kanssa jakamalla tietoa, hyödyntämällä synergioita ja parantamalla toimitusketjuja.

Globaali yhteistyö voi myös auttaa yrityksiä saavuttamaan suuremman markkinaosuuden ja parantamaan kilpailukykyään. Esimerkiksi Outotec on tehnyt yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja mineraalien jalostukseen.

Lopuksi, julkisen sektorin rooli on myös merkittävä. Politiikan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla suotuisa toimintaympäristö, kuten joustavat säännöt, taloudelliset kannustimet ja investoinnit infrastruktuuriin.

Ratkaisut eivät ole helppoja eikä nopeita, mutta ne ovat välttämättömiä Suomen metalliteollisuuden kestävälle ja uusiutuvalle kasvulle. Kuten historia on osoittanut, metalliteollisuus on kykeneväinen sopeutumaan ja uudistumaan – ja tämä jatkuu myös tulevaisuudessa.

Johtopäätökset: Kohti kestävää ja kilpailukykyistä metalliteollisuutta

Vuoden 2023 taloustilanne on tuonut Suomen metalliteollisuuden yrityksille useita haasteita, mutta samalla se on avannut mahdollisuuksia alalla tapahtuvalle kehitykselle ja uudistukselle.

Työvoimapulan ratkaiseminen edellyttää uuden sukupolven kouluttamista alalle ja nykyisen työvoiman taitojen päivittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutusorganisaatioiden ja yritysten on tehtävä yhteistyötä tarjotakseen ajantasaisen koulutuksen, joka vastaa nykyistä työmarkkinatilannetta.

Raaka-ainepula ja materiaalien saatavuusongelmat korostavat tarvetta innovaatioiden ja kiertotalouden periaatteiden hyödyntämiselle. Kierrätysmateriaalien käyttö ja tehokkaampi tuotanto voivat auttaa metalliteollisuuden yrityksiä vähentämään riippuvuuttaan raaka-aineiden saatavuudesta ja hintavaihteluista.

Konkurssien kasvava määrä osoittaa, että yritysten on sopeuduttava muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön. Tämä tarkoittaa toiminnan tehostamista, tuotteiden ja palveluiden laatukriteerien parantamista sekä uusien teknologioiden, kuten digitalisaation, hyödyntämistä.

Tulevaisuuden ratkaisut vaativat monialaista yhteistyötä ja yhteisen vision. Kaikkien osapuolten – yritysten, työntekijöiden, koulutusorganisaatioiden ja päättäjien – on sitouduttava yhteisiin päämääriin ja pyrittävä aktiivisesti kohti niitä. Uudistuvalla, kestävällä ja kilpailukykyisellä metalliteollisuudella on potentiaalia edistää Suomen taloudellista hyvinvointia tulevaisuudessa.

Jaa artikkeli: